Gestió de Departaments d’Urgències

La congestió als serveis d’Urgències és un problema greu i encara no resolt, que afecta tant a personal sanitari i gestors com a pacients. Les solucions existents suposen un esforç massa elevat per a l’obtenció de dates i/o són excessivament costoses.

APIS d’Amalfi Analytics permet anticipar els riscos i millorar els processos d’atenció, proporcionant una predicció fiable del temps i recursos necessaris per pacient al punt de triatge. El personal sanitari pot accelerar determinats processos o anàlisis per tipus de pacient, i reduir esperes i análisis innecessaris.

Beneficis

  • Reducció dels temps d’espera, ja que prediu amb exactitud el risc d’ingrés i recursos necessaris per pacient.
  • Reducció de complicacions i despeses, ja que accelera el procés de triatge.
  • Augment dels nivells de satisfacció dels pacients.
  • Optimització de processos, tant en triatge com en tractaments, limitant les anàlisis i esperes.
  • Aprenentatge en base a les dades de l’organització: el model de Machine Learning proporciona resultats realistes i ajustats al cas concret de l’organització.
  • Fàcil implementació, ja que utilitza dades existents al vostre Data Warehouse.

Característiques

  • Sistema independent a nivell de centre.
  • Predicció pacient a pacient de risc d’ingrés i necessitats de recursos.
  • Permanentement actualitzat gràcies als algoritmes de Machine Learning que ajusten les prediccions contínuament en base a les dades de cada centre.
  • Protecció de dades garantida, d’acord amb la legislació vigent (incloent RGPD de la UE).

Fitxa de producte

Gestió de Departaments d’Urgències – APIS